• Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022
     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šk.rok 2021/2022 vydáva riaditeľ školy pokyny pre rodičov a žiakov:

      1. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v prezenčnej forme.
      2. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.
      3. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca (alebo žiak, ak má 18 rokov) predkladá „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Tlačivo o bezpríznakovosti sme žiakom prvých ročníkov poslali poštou, žiakom vyšších ročníkov cez portál Edupage. Tlačivo treba vyplniť, podpísať rodičom (alebo žiakom, ak má 18 rokov) a žiak ho pri nástupe 02.09.2021 odovzdá triednemu učiteľovi. Čisté tlačivo si môžete stiahnuť aj z našej stránky a tiež na adrese www.minedu.sk, kde sú tiež všetky kompletné informácie.
      4. Takisto Vám chceme oznámiť, že v priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce samotestovanie. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ sa rozhodnete pre samotestovanie musíte to oznámiť škole ihneď, najneskôr do 25.08.2021 prednostne e-mailom na adresu: sekretariat@ssoutt.sk prípadne telefonicky na tel.č.: 033/5349282 v čase od 08.00-12.00 hod. V e-maily uvediete meno žiaka, meno rodiča a že máte záujem o samotestovanie.
      5. Žiaci aj zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
      6. Škola bude vykonávať ranný filter meraním teploty.
      7. Zakazuje sa zhromažďovať sa pred školou.
      8. Pred vstupom do každej budovy bude zabezpečená dezinfekcia rúk.
      9. V triedach je povinné časté a intenzívne vetranie.
      10. Cez prestávky sa žiaci združujú v triedach alebo mimo budov – nezdržiavať sa a nezhromažďovať sa na chodbách.
      11. Vyučujúci a triedni učitelia budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a dýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk.
      12. Každý žiak vstupuje do školy s rúškom, dodržiava podľa možnosti odstup medzi spolužiakmi, dezinfikuje si ruky pred vstupom do budovy.
      13. Na komunikáciu externých osôb aj rodičov so školou sa počas úradných hodín využíva dištančný spôsob komunikácie (poštou, e-mailom, telefonicky).
      14. Potvrdenie o návšteve školy vydajú žiakom triedni učitelia, žiadame rodičov a žiakov, aby v posledné augustové dni nechodili do školy z hygienických dôvodov.

       

      Mgr.Igor Šturdík                                                                                 PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk                                                                       generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • V prílohe nájdete vyhlásenie, ktoré vypĺňa plnoletý žiak, v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) :

      Príloha: Vyhlasenie__o_bezpriznakovosti.pdf

     • Hurá, ideme na prázdniny !

     • Máme za sebou náročný školský rok, ktorý sme úspešne zvládli.  Všetkým žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy želáme pekné zážitky počas letných prázdnin a dovolenky. Veríme, že ich prežijete s radosťou, spokojnosťou a že sa v zdraví stretneme v novom školskom roku. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávanie na ODV od 21.5 - 25.5.

     • Odborný výcvik 14.06 - 18.06

     • Máme za sebou náročný školský rok. Žiaci, rodičia a majstri odbornej výchovy úspešne zvládli dištančné vyučovanie na odbornom výcviku.  Získané vedomosti a zručnosti si žiaci zdokonaľujú aj v prezenčnom vzdelávaní.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborný výcvik 14.06 - 18.06.

     • 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka

     • Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk oznamuje, že sa na škole uskutoční 2.kolo prijímacích skúšok do nasledujúcich odborov:

      študijné odbory s maturitou

      6323 K hotelová akadémia

      6405 K pracovník marketingu

      6444 K čašník, servírka

      učebné odbory

      6445 H kuchár

      6444 H čašník, servírka

      Záujemcovia môžu podať prihlášku cez portál edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na sekretariát školy.

      Prihlásení žiaci budú na prijímacie skúšky pozvaní, uskutočnia sa 22.06.2021.

     • Máme nových absolventov

     • Svoje maturitné vysvedčenia a výučné listy si od triednych učiteliek prevzali žiaci končiacich ročníkov, medzi nimi aj žiaci študijného odboru hotelová akadémia z V. H.

      Ďalšom živote im želáme veľa osobných aj pracovných úspechov :)

     • Karta ISIC

     • Milí žiaci,

      známku na kartu ISIC si môžete objednať novým spôsobom cez internet. Bližšie informácie a linky, kde objednať známku nájdete v sekcii ISIC a v liste od dodávateľa, ktorý je priložený.

      Termín, kedy si môžete známku, prípadne novú kartu vyzdvihnúť zverejníme na stránke školy podľa toho, kedy nám karty budú dodané na školu.

    • Oznam pre žiakov o vzdelávaní od 17.05.2021
     • Oznam pre žiakov o vzdelávaní od 17.05.2021

     • Oznamujeme žiakom, že od 17.05.2021 sa všetci žiaci už budú vzdelávať prezenčnou formou, t.j. nastupujú do školy a na odborný výcvik podľa zaradenia majstrov OV. Všetci žiaci musia priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíše plnoletý žiak vlastnoručne, v prípade neplnoletých žiakov podpíše vyhlásenie zákonný zástupca.

      Tlačivá budú k dispozícii aj v škole. Žiak je povinný v interiéri školy nosiť minimálne rúško k prekrytiu horných dýchacích ciest.

     • Oznam pre žiakov o ďalšom vzdelávaní

     • Oznamujeme žiakom, že od 10.05.2021 žiaci končiacich ročníkov pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Pri vstupe do areálu školy už nie je potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19. Žiaci odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní na teoretickom vyučovaní, odborný výcvik sa riadi podľa pokynov majstrov ODV.

     • Vzdelávanie na ODV od 03.05-07.05

     • Postupne sa náš školský život začína vracať do normálneho režimu. Žiaci končiacich ročníkov sa  vrátili do školy a spolu s ďalšími žiakmi získavajú vedomosti a zručnosti aj na  žiackych pracoviskách s pomocou majstrov odbornej výchovy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávanie na ODV od 03.05-07.05.