• na školský rok 2021/2022

    • Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, F.Urbánka 19,

     918 10 Trnava

     Plán výkonov a kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov v školskom roku 2021/2022

     Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk, Ul. F.Urbánka 19, Trnava, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/ školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §64 organizácia prijímacieho konania, po prerokovaní v pedagogickej rade, stanovuje kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

     Plánovaný počet prijímaných žiakov pre školský rok 2021/2022

     Študijné odbory:

     Číslo ŠO

     Názov ŠO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6323 K

     Hotelová akadémia

     1

     30

     6405 K

     Pracovník marketingu

     - obchod a podnikanie

     - cestovný ruch

     1

      

      

     22

      

      

     6444 K

     Čašník, servírka

     1

     20

     6445 K

     Kuchár

     1

     20

      

      Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 pre študijné odbory 

     ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

     1. Povinné predmety: 

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.4-x.4-x , kde x je známka.

     • Slovenský jazyk a literatúra 
     • Matematika
     1. Doplnkové predmety:

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.4-x.4-x , kde x je známka.

     1. anglický jazyk
     2. technika  

     PROSPECH

     Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

     ĎALŠIE KRITÉRIA

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0;100 bodov.

     1. Predmetová olympiáda 

     Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

     Bodové hodnotenie  1.miesto – 20 bodov

     2.miesto – 16 bodov 

     3.miesto – 12 bodov 

     4.miesto – 10 bodov 

     5.miesto – 8 bodov 

     1.  Vlastné kritérium strednej školy

     Žiakovi, ktorý si podal 2 prihlášky na našu školu bude pridelených 10 bodov. 

     V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

     b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria, 

     Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

      

     Prijatých bude uvedený počet žiakov v tabuľke z každého odboru .

     Učebné odbory:

     Číslo UO

     Názov UO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6444 H

     Čašník, servírka

     1

     20

     6445 H

     Kuchár

     1

     21

     6456 H

     Kaderník

     1

     20

     6468 F

     Pomocník v kuchyni

     2

     40

      

     !!! Do učebných odborov (t.j. bez maturity) sa prijímacie skúšky nerobia.

     Na štúdium budú prijatí všetci uchádzači bez prijímacej skúšky v prípade , že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne plánovaný počet.

     V prípade, že počet uchádzačov je väčší ako plánovaný počet prijímaných uchádzačov, riaditeľ S SOŠ určuje ďalšie dodatočné kritériá:

     1. Výsledky testovania žiakov 9.ročníka ZŠ (súčet percent z oboch predmetov)

     2. Hodnotenie prospechu – priemer známok za 8.ročník a prvý polrok 9.ročníka bez výchov

     3. Výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

     4. Hodnotenie správania v ZŠ

      

     Všetci prijatí žiaci (v študijných a 3-ročných učebných odboroch) sa musia preukázať úspešným ukončením 9.ročníka a mať zdravotnú spôsobilosť pre daný odbor v zmysle školského vzdelávacieho programu.

     Do dvojročného učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni sa môžu hlásiť žiaci, ktorí majú ukončených 8 aj menej ročníkov základnej školy. Do tohto odboru sa prijímacie skúšky nerobia. Počas štúdia si žiaci v prípade záujmu môžu dokončiť 9. ročník ZŠ a pokračovať v štúdiu na 3 alebo 4 ročných odboroch.

     O termínoch zápisu budú žiaci informovaní v rozhodnutí riaditeľa o prijatí.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapíšu na štúdium do 1. ročníka v študijných aj učebných odboroch na našej škole, škola uhradí 100% ceny pracovného oblečenia resp. kaderníckeho kufríka.

     Denné nadstavbové štúdium – plánované počty prijatia

     Číslo ŠO

     Názov ŠO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6421 L

     Spoločné stravovanie

     1

     30

     6426 L

     Vlasová kozmetika

     1

     30

      

      

     Prihlášky na nadstavbové štúdium je treba odovzdať do 31.05.2021

      

     V zmysle § 69, ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá na prijatie uchádzačov bez príjimacej skúšky nasledovne:

     O poradí rozhodne priemer známok za 1. ročník, 2. ročník  a 1. polrok 3. ročníka bez výchov.

     V prípade rovnosti sú pomocným kritériom známky zo správania.

     Nadstavbové štúdium sa otvorí iba v prípade, keď do každého odboru sa prihlási minimálne 10 žiakov.

      

      

     V Trnave dňa 15.01.2021

      

     Mgr.Igor Šturdík

     riaditeľ S SOŠ Gos-Sk

                                                                                         

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
   • sekretariat@ssoutt.sk
   • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
   • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
  • Prihlásenie