• na školský rok 2019/2020

    • Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, F.Urbánka 19,

     918 10 Trnava

     Plán výkonov a kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov v školskom roku 2019/2020

                 Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk, Ul. F.Urbánka 19, Trnava, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §64 organizácia prijímacieho konania, po prerokovaní v pedagogickej rade, stanovuje kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

     Plánovaný počet prijímaných žiakov pre školský rok 2019/2020

     Študijné odbory:

     Číslo ŠO

     Názov ŠO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6323 K

     Hotelová akadémia

     1

     30

     6405 K

     Pracovník marketingu

     - obchod a podnikanie

     - cestovný ruch

     1

      

      

     22

      

      

     6444 K

     Čašník, servírka

     1

     20

     6445 K

     Kuchár

     1

     20

      

      

     !!! V zmysle zákona č.245/2008 od 01.01.2013 musia všetci žiaci hlásiaci sa do všetkých študijných odborov (tj. odborov s maturitou) robiť prijímacie skúšky z profilových predmetov. Bez prijímacej skúšky môže byť prijatý iba žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

     Prijímacie skúšky na našej škole sa uskutočnia formou písomných testov nasledovne:

      

     6323 K hotelová akadémia – slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

     6445 K kuchár – slovenský jazyk a literatúra, matematika

     6444 K čašník, servírka – slovenský jazyk a literatúra, matematika

     6405 K pracovník marketingu – slovenský jazyk a literatúra, matematika

     Žiadame žiakov, ktorí si k nám podajú prihlášku do študijného odboru 6323 K hotelová akadémia, aby v prihláške vyznačili, z ktorého cudzieho jazyka chcú robiť príjimacie skúšky (anglický jazyk, alebo nemecký jazyk)

      

     Žiaci budú na prijímacie skúšky pozvaní písomne.

      

     Podmienky prijatia

     1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%
     2. Na základe prijímacích testov sa utvorí poradie žiakov podľa súčtu dosiahnutých bodov v oboch predmetoch
     3. Ak viacerí žiaci dosiahnu rovnaký súčet bodov, o poradí rozhodne väčší súčet percent dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka.
     4. Ak aj súčet percent budú mať viacerí žiaci rovnaký, o poradí rozhodne nižší priemer známok vypočítaný z koncoročnej klasifikácie za 8.ročník a polročnej klasifikácie za 9.ročník bez výchov.
     5. Ďalším kritériom sú výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach.

      

     Prijatých bude uvedený počet žiakov v tabuľke z každého odboru vrátane žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.

      

     Učebné odbory:

     Číslo UO

     Názov UO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6444 H

     Čašník, servírka

     1

     20

     6445 H

     Kuchár

     1

     21

     6456 H

     Kaderník

     1

     21

      

      

      

      

      

     !!! Do učebných odborov (t.j. bez maturity) sa prijímacie skúšky nerobia.

     Na štúdium budú prijatí všetci uchádzači bez prijímacej skúšky v prípade , že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne plánovaný počet.

     V prípade, že počet uchádzačov je väčší ako plánovaný počet prijímaných uchádzačov, riaditeľ S SOŠ určuje ďalšie dodatočné kritériá:

     1. Výsledky testovania žiakov 9.ročníka ZŠ (súčet percent z oboch predmetov)

     2. Hodnotenie prospechu – priemer známok za 8.ročník a prvý polrok 9.ročníka bez výchov

     3. Výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

     4. Hodnotenie správania v ZŠ

      

     Všetci prijatí žiaci (v študijných a učebných odboroch) sa musia preukázať úspešným ukončením 9.ročníka a mať zdravotnú spôsobilosť pre daný odbor v zmysle školského vzdelávacieho programu.

     O termínoch zápisu budú žiaci informovaní v rozhodnutí riaditeľa o prijatí.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapíšu na štúdium do 1. ročníka v študijných aj učebných odboroch na našej škole, škola uhradí 100% ceny pracovného oblečenia resp. kaderníckeho kufríka.

     Denné nadstavbové štúdium – plánované počty prijatia

     Číslo ŠO

     Názov ŠO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6421 L

     Spoločné stravovanie

     1

     30

     6426 L

     Vlasová kozmetika

     1

     30

      

      

     Prihlášky na nadstavbové štúdium je treba odovzdať do 31.05.2019

      

     V zmysle § 69, ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá na prijatie uchádzačov bez príjimacej skúšky nasledovne:

     O poradí rozhodne priemer známok za 1. ročník, 2. ročník  a 1. polrok 3. ročníka bez výchov.

     V prípade rovnosti sú pomocným kritériom známky zo správania.

     Prijímacie skúšky žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

     Podmienky prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami budú modifikované po technickej stránke tak, aby bolo možné žiakovi umožnené preukázať reálnu úroveň vedomostí. Cieľom modifikácie je zabezpečiť, aby žiak so zdravotným postihnutím nebol v porovnaní so svojimi nepostihnutými rovesníkmi diskriminovaný. Naopak, zámerom modifikácie podmienok prijímacej skúšky rozhodne nie je zvýhodnenie žiaka so zdravotným postihnutím oproti nepostihnutým žiakom.

     Úprava technickej stránky prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bude nasledovná:

     - žiak so špecifickou poruchou učenia bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky o 25%

     - žiak s telesným postihnutím bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky podľa potreby

     - v prípade nutnosti žiakovi možno prečítať zadanie a presvedčiť sa, či pochopil otázku

     - pri prijímacích skúškach je možné používať kompenzačné pomôcky ako sú: kalkulačka, matematické tabuľky a vzorce, pravidlá slovenského pravopisu

      

     V Trnave dňa 08.02.2019

      

     Mgr.Igor Šturdík

     riaditeľ S SOŠ Gos-Sk