• Odborný výcvik 14.06 - 18.06

     • Máme za sebou náročný školský rok. Žiaci, rodičia a majstri odbornej výchovy úspešne zvládli dištančné vyučovanie na odbornom výcviku.  Získané vedomosti a zručnosti si žiaci zdokonaľujú aj v prezenčnom vzdelávaní.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborný výcvik 14.06 - 18.06.

     • 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka

     • Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk oznamuje, že sa na škole uskutoční 2.kolo prijímacích skúšok do nasledujúcich odborov:

      študijné odbory s maturitou

      6323 K hotelová akadémia

      6405 K pracovník marketingu

      6444 K čašník, servírka

      učebné odbory

      6445 H kuchár

      6444 H čašník, servírka

      Záujemcovia môžu podať prihlášku cez portál edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na sekretariát školy.

      Prihlásení žiaci budú na prijímacie skúšky pozvaní, uskutočnia sa 22.06.2021.

     • Máme nových absolventov

     • Svoje maturitné vysvedčenia a výučné listy si od triednych učiteliek prevzali žiaci končiacich ročníkov, medzi nimi aj žiaci študijného odboru hotelová akadémia z V. H.

      Ďalšom živote im želáme veľa osobných aj pracovných úspechov :)

     • Karta ISIC

     • Milí žiaci,

      známku na kartu ISIC si môžete objednať novým spôsobom cez internet. Bližšie informácie a linky, kde objednať známku nájdete v sekcii ISIC a v liste od dodávateľa, ktorý je priložený.

      Termín, kedy si môžete známku, prípadne novú kartu vyzdvihnúť zverejníme na stránke školy podľa toho, kedy nám karty budú dodané na školu.

    • Oznam pre žiakov o vzdelávaní od 17.05.2021
     • Oznam pre žiakov o vzdelávaní od 17.05.2021

     • Oznamujeme žiakom, že od 17.05.2021 sa všetci žiaci už budú vzdelávať prezenčnou formou, t.j. nastupujú do školy a na odborný výcvik podľa zaradenia majstrov OV. Všetci žiaci musia priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré podpíše plnoletý žiak vlastnoručne, v prípade neplnoletých žiakov podpíše vyhlásenie zákonný zástupca.

      Tlačivá budú k dispozícii aj v škole. Žiak je povinný v interiéri školy nosiť minimálne rúško k prekrytiu horných dýchacích ciest.

     • Oznam pre žiakov o ďalšom vzdelávaní

     • Oznamujeme žiakom, že od 10.05.2021 žiaci končiacich ročníkov pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Pri vstupe do areálu školy už nie je potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19. Žiaci odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní na teoretickom vyučovaní, odborný výcvik sa riadi podľa pokynov majstrov ODV.

     • Vzdelávanie na ODV od 03.05-07.05

     • Postupne sa náš školský život začína vracať do normálneho režimu. Žiaci končiacich ročníkov sa  vrátili do školy a spolu s ďalšími žiakmi získavajú vedomosti a zručnosti aj na  žiackych pracoviskách s pomocou majstrov odbornej výchovy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávanie na ODV od 03.05-07.05.

    • Oznam pre žiakov 9. ročníkov
     • Oznam pre žiakov 9. ročníkov

     • Oznamujeme žiakom deviatych ročníkov, ktorí sa zúčastnia príjímacích skúšok na našej škole v dňoch 3.5.2021 a 10.5. 2021, že v zmysle uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28.04.2021 sa nemusia pri vstupe do budovy školy preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Rodičom žiaka je vstup do školy zakázaný. 

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty rúškom, alebo respirátorom.

    • Prijímacie skúšky do 1. ročníka študijných odborov
     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka študijných odborov

     • Oznamujeme, že prijímacie skúšky do študijných odborov sa uskutočnia v dňoch 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2.termín). Podrobnosti o prijímacích skúškach dostanú rodičia na mailovú adresu uvedenú na prihláške.

    • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 26.04.2021
     • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 26.04.2021

     • Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom končiacich ročníkov, že od 26.04.2021 sa budú vyučovať prezenčnou formou, t.j. nastúpia do školy.

      Týka sa to tried III.A, III.B, IV.K, IV.M, V.H a II.NA

      Ostatní žiaci pokračujú vo výuke dištančnou formou.

      Výuka na odbornom výcviku sa riadi pokynmi majstrov odborného výcviku.

      Podmienkou vstupu do školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní. Neplnoletí žiaci tiež negatívnym výsledkom jedného z rodičov formou čestného prehlásenia. V priestoroch školy sú žiaci povinní dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia a nosiť respirátor minimálne triedy FFP2.

      PaedDr. Janka Hečková                                                        Mgr. Igor Šturdík

      generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk                                  riaditeľ S SOŠ Gos-Sk