• Vyber si svoj odbor štúdia na našej škole!

    • 20.01.2022 12:48
    • 4-ročné študijné odbory

     Príprava žiakov v týchto odboroch pozostáva z teoretickej prípravy a praktickej prípravy formou odborného výcviku. Absolventi získavajú  výučný list a maturitné vysvedčenie a prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania – ISCED 3A. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     6405 K PRACOVNÍK MARKETINGU

     Absolvent sa uplatní pri vykonávaní činností súvisiacich s praktickým marketingom v príslušnom odbore, t. j. v obchode alebo v cestovnom ruchu. Vie zostaviť ponuku produktov a služieb a využívať nástroje marketingu pri zabezpečovaní odbytu produktov, má základné vedomosti  pre úspešné vykonávanie manažérskych funkcií.

      Absolvent študijného odboru pracovník marketingu v obchode pozná sortiment a vlastnosti tovarov, ovláda zásady ošetrovania, skladovania a manipulácie s tovarom, vie aranžovať tovar.

     Absolvent študijného odboru pracovník marketingu v cestovnom ruchu vie poskytovať komplexné služby v cestovnom ruchu na podnikovej úrovni, vie spracovať program a itinerár zájazdu, ponuku produktov ako i počítačovú prezentáciu zájazdov.  

     6444 K ČAŠNÍK, SERVÍRKA

     Absolvent je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať prácu čašníka – servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako samostatne zárobková činná osoba. Ovláda jednoduchú a zložitú obsluhu hostí, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, dokončuje jedlá pred hosťom a pripravuje tabule na slávnostné príležitosti, vie odborne komunikovať so zákazníkom, vyznačuje sa kultivovaným spoločenským správaním.

     6445 K KUCHÁR

     Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný odborník – kuchár vo všetkých zariadeniach spoločného stravovania a má predpoklady vykonávať svoju prácu aj ako samostatne činná osoba. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov s využitím nových moderných trendov v ich príprave. Pozná suroviny, nápoje a technológiu ich prípravy, receptúry a technologický postupy bežných aj náročných jedál, vie uplatňovať zásady racionálnej výživy v praxi. Ovláda tiež zásady organizácie práce ubytovacieho strediska, evidenciu o hosťoch a tržbách a základné administratívne práce v ubytovacích službách.

     5-ročný študijný odbor

     6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA

     Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný vykonávať odborné činnosti na úrovni pracovníka stredného manažmentu v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Je  pripravený na okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára tiež podmienky pre získanie oprávnenia k podnikateľskej činnosti v hotelových a reštauračných službách. Príprava žiakov v tomto odbore pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy formou odborného výcviku. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie a prvú kvalifikáciu na úrovni ISCED 3A. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     3-ročné učebné odbory

     Príprava žiakov v týchto odboroch pozostáva z teoretickej prípravy a praktickej prípravy formou odborného výcviku. Absolventi vykonaním záverečnej skúšky získavajú  výučný list  a prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania – ISCED 3C. Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom  štúdiu na našej škole a získať maturitné vysvedčenie.

     6445 H KUCHÁR

     Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný zamestnanec v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Po ukončení prípravy ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov s využitím nových moderných trendov v ich príprave, pozná suroviny, nápoje, receptúry a technologické postupy jedál, vie zostaviť kalkuláciu jedál, vie uplatňovať základné gastronomické pravidlá pri zostavovaní jedálneho a nápojového lístka.

     6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA

     Absolvent tohto odboru disponuje odborným profilom, v ktorom sa dôraz kladie na vedomosti, zručnosti a návyky v stolovaní, príprave jedál, dodržiavaní hygienických zásad a predpisov. Je schopný vykonávať kvalifikované činnosti pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a iných zariadeniach spoločného stravovania, vie prijímať objednávky, podávať informácie o jedlách a nápojoch, pripraviť jednoduché jedlá a miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr.

     6456 H KADERNÍK

     Absolvent tohto odboru samostatne zvláda všetky kadernícke úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone. Má poznatky o materiáloch používaných v odbore a vie ich aplikovať na vlasy a vlasovú pokožku, vedomosti i praktické skúsenosti o základoch vlasovej kozmetiky, líčenia a starostlivosti o pleť a komplexné poznatky z oblasti zdravovedy. Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný zamestnanec v kaderníckych salónoch a tiež ako samostatná činná osoba – živnostník.

     2- ročný učebný odbor

     6468 F POMOCNÍK V KUCHYNI

     Absolvent tohto odboru po ukončení štúdia záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni nižšieho stredného odborné vzdelania. Absolvent sa uplatní ako pomocník v kuchyni typu pomocného kuchára v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, kde je schopný samostatne a kvalitne vykonávať zverené práce.  

     2-ročné nadstavbové odbory

     6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE

     Príprava žiakov v tomto odbore na našej škole nadväzuje na prípravu v trojročných učebných odboroch 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, 6489 H hostinský, 2964 H cukrár,

      6490 H kuchár  čašník, kuchárka servírka, 2977 H cukrár kuchár.  Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Absolvent vykonaním maturitnej skúšky získa maturitné vysvedčenie a úplné stredné odborné vzdelanie.

     6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA

     Príprava žiakov v tomto odbore na našej škole nadväzuje na prípravu v trojročnom učebnom odbore KADERNÍK a rozširuje odborné a praktické vedomosti a zručnosti žiakov potrebné pre výkon práce v kaderníckych službách. Absolvent si prehĺbi a rozšíri  vedomosti o základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za použitie kozmetických prípravkov a kozmetických prístrojov. Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách v oblasti kaderníctva a kozmetiky, a to v kaderníckych a kozmetických salónoch, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, v hoteloch a tiež ako samostatne činná osoba – podnikateľ. Absolvent vykonaním maturitnej skúšky získa maturitné vysvedčenie a úplné stredné odborné vzdelanie.

      

      

    • viac