• na školský rok 2021/2022

    • Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk, F.Urbánka 19,

     918 10 Trnava

     Plán výkonov a kritériá pre prijímanie žiakov do študijných a učebných odborov v školskom roku 2021/2022

                 Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk, Ul. F.Urbánka 19, Trnava, v zmysle Rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 a 26.01.2021 v zmysle Zákona č.245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní / školský zákon /, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení rady školy stanovuje kritériá pre prijatie uchádzačov do 1.ročníka na denné štúdium pre školský rok 2021/2022 nasledovne:

     Plánovaný počet prijímaných žiakov pre školský rok 2021/2022

     Študijné odbory:

     Číslo ŠO

     Názov ŠO

      

     Počet žiakov

     6323 K

     Hotelová akadémia

      

     24

     6405 K

     Pracovník marketingu

     - obchod a podnikanie

     - cestovný ruch

      

      

     20

      

     6444 K

     Čašník, servírka

      

     15

     6445 K

     Kuchár

      

     15

     !!! V zmysle zákona č.245/2008 musia všetci žiaci hlásiaci sa do všetkých študijných odborov (t.j. odborov s maturitou) robiť prijímacie skúšky z profilových predmetov.

     Prijímacie skúšky na našej škole sa uskutočnia formou písomných testov nasledovne:

     6323 K hotelová akadémia – slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk

     6445 K kuchár – slovenský jazyk a literatúra, matematika

     6444 K čašník, servírka – slovenský jazyk a literatúra, matematika

     6405 K pracovník marketingu – slovenský jazyk a literatúra, matematika

     Žiadame žiakov, ktorí si k nám podajú prihlášku do študijného odboru 6323 K hotelová akadémia, aby v prihláške vyznačili, z ktorého cudzieho jazyka chcú robiť prijímacie skúšky (anglický jazyk, alebo nemecký jazyk)

     Žiaci budú na prijímacie skúšky pozvaní písomne.

     Podmienky prijatia

     1.        Na základe prijímacích testov sa utvorí poradie žiakov podľa súčtu dosiahnutých bodov v oboch predmetoch.
     2.         Ak bude súčet bodov na prijímacích skúškach rovnaký o poradí rozhodne nižší priemer známok vypočítaný z koncoročnej klasifikácie za 8.ročník a polročnej klasifikácie za 9.ročník bez výchov. Ak uchádzač nemá v 8. alebo 9. ročníku známky z uvedených predmetov ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude vypočítaný z koncoročnej klasifikácie 7.ročníka a polročnej klasifikácie z 8.ročníka.
     3.        Ďalším kritériom sú výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach.

     Učebné odbory:

     Číslo UO

     Názov UO

      

     Počet žiakov

     6444 H

     Čašník, servírka

      

     15

     6445 H

     Kuchár

      

     15

     6456 H

     Kaderník

      

     15

     6468 F

     Pomocník v kuchyni

      

     40

      

     !!! Do učebných odborov (t.j. bez maturity) sa prijímacie skúšky nerobia.

     Na štúdium budú prijatí všetci uchádzači bez prijímacej skúšky v prípade , že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne plánovaný počet.

     V prípade, že počet uchádzačov je väčší ako plánovaný počet prijímaných uchádzačov, riaditeľ S SOŠ určuje ďalšie dodatočné kritériá:

     1. Hodnotenie prospechu – priemer známok za 8.ročník a prvý polrok 9.ročníka bez výchov. Ak uchádzač nemá v 8. alebo 9. ročníku známky z uvedených predmetov ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude vypočítaný z koncoročnej klasifikácie 7.ročníka a polročnej klasifikácie z 8.ročníka.

      

     2. Výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

     3. Hodnotenie správania v ZŠ

     Všetci prijatí žiaci (v študijných a učebných odboroch) sa musia preukázať úspešným ukončením 9.ročníka a mať zdravotnú spôsobilosť pre daný odbor v zmysle školského vzdelávacieho programu.

     Do dvojročného učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni sa môžu hlásiť žiaci, ktorí majú ukončených 8 aj menej ročníkov základnej školy. Do tohto odboru sa prijímacie skúšky nerobia. Počas štúdia si žiaci v prípade záujmu môžu dokončiť 9. ročník ZŠ a pokračovať v štúdiu na 3 alebo 4 ročných odboroch.

     O termínoch zápisu budú žiaci informovaní v rozhodnutí riaditeľa o prijatí.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapíšu na štúdium do 1. ročníka v študijných aj učebných odboroch na našej škole, škola uhradí 100% ceny pracovného oblečenia resp. kaderníckeho kufríka.

     Prijímacie skúšky žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

     Podmienky prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami budú modifikované po technickej stránke tak, aby bolo možné žiakovi umožnené preukázať reálnu úroveň vedomostí. Cieľom modifikácie je zabezpečiť, aby žiak so zdravotným postihnutím nebol v porovnaní so svojimi nepostihnutými rovesníkmi diskriminovaný. Naopak, zámerom modifikácie podmienok prijímacej skúšky rozhodne nie je zvýhodnenie žiaka so zdravotným postihnutím oproti nepostihnutým žiakom.

     Úprava technickej stránky prijímacej skúšky pre žiaka so špeciálnymi vzdelávacími potrebami bude nasledovná:

     - žiak so špecifickou poruchou učenia bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky o 25%

     - žiak s telesným postihnutím bude mať predĺžený čas na vypracovanie úloh prijímacej skúšky podľa potreby

     - v prípade nutnosti žiakovi možno prečítať zadanie a presvedčiť sa, či pochopil otázku

     - pri prijímacích skúškach je možné používať kompenzačné pomôcky ako sú: kalkulačka, matematické tabuľky a vzorce, pravidlá slovenského pravopisu

     V prípade, ak sa prijímacie skúšky z dôvodu rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR nebudú konať z dôvodu pretrvávania pandémie Covid-19  budú platiť nasledujúce kritériá:

      Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 pre študijné odbory 

     1.     ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
     Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

     1.               Povinné predmety: 

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa       nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.4-x.4-x , kde x je známka.

     •        Slovenský jazyk a literatúra 
     •          Matematika

     2.               Doplnkové predmety:

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.4-x.4-x , kde x je známka.

     •   anglický jazyk
     •    technika  

     2.               PROSPECH

     Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

     3.               ĎALŠIE KRITÉRIA

     Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0;100 bodov.

     1.                  Predmetová olympiáda 

     Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

          Bodové hodnotenie       1.miesto – 20 bodov

                                              2.miesto – 16 bodov 

                                              3.miesto – 12 bodov 

                                              4.miesto – 10 bodov 

                                              5.miesto – 8 bodov 

     2.                Vlastné kritérium strednej školy

          Žiakovi, ktorý si podal 2 prihlášky na našu školu bude pridelených 10 bodov. 

     4.               V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

     b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria, 

     Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

     !!! Do učebných odborov (t.j. bez maturity) sa prijímacie skúšky nerobia.

     Na štúdium budú prijatí všetci uchádzači bez prijímacej skúšky v prípade , že počet prihlásených uchádzačov nepresiahne plánovaný počet.

     V prípade, že počet uchádzačov je väčší ako plánovaný počet prijímaných uchádzačov, riaditeľ S SOŠ určuje ďalšie dodatočné kritériá:

     1.. Hodnotenie prospechu – priemer známok za 8.ročník a prvý polrok 9.ročníka bez výchov.

     Ak uchádzač nemá v 8. alebo 9. ročníku známky z uvedených predmetov ale má slovné hodnotenie, priemerný prospech bude vypočítaný z koncoročnej klasifikácie 7.ročníka a polročnej klasifikácie z 8.ročníka.

     2.. Výsledky dosiahnuté na olympiádach a iných súťažiach

     3. Hodnotenie správania v ZŠ

      

     Všetci prijatí žiaci (v študijných a 3-ročných učebných odboroch) sa musia preukázať úspešným ukončením 9.ročníka a mať zdravotnú spôsobilosť pre daný odbor v zmysle školského vzdelávacieho programu.

     Do dvojročného učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni sa môžu hlásiť žiaci, ktorí majú ukončených 8 aj menej ročníkov základnej školy. Do tohto odboru sa prijímacie skúšky nerobia. Počas štúdia si žiaci v prípade záujmu môžu dokončiť 9. ročník ZŠ a pokračovať v štúdiu na 3 alebo 4 ročných odboroch.

     O termínoch zápisu budú žiaci informovaní v rozhodnutí riaditeľa o prijatí.

     Všetkým žiakom, ktorí sa zapíšu na štúdium do 1. ročníka v študijných aj učebných odboroch na našej škole, škola uhradí 100% ceny pracovného oblečenia resp. kaderníckeho kufríka.

     Denné nadstavbové štúdium – plánované počty prijatia

      

     Číslo ŠO

     Názov ŠO

     Počet tried

     Počet žiakov

     6421 L

     Spoločné stravovanie

     1

     30

     6426 L

     Vlasová kozmetika

     1

     30

      Prihlášky na nadstavbové štúdium je treba odovzdať do 31.05.2021

      V zmysle § 69, ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky nasledovne:

     O poradí rozhodne priemer známok za 1. ročník, 2. ročník  a 1. polrok 3. ročníka bez výchov.

     V prípade rovnosti sú pomocným kritériom známky zo správania.

     Nadstavbové štúdium sa otvorí iba v prípade, keď do každého odboru sa prihlási minimálne 10 žiakov.

      

     V Trnave, dňa 22.02.2021                                                    Mgr. Igor Šturdík

     Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk