• Profil odborov

    • Naša škola má dlhoročnú tradíciu v oblasti prípravy mládeže na povolanie v profesiách obchodu, spoločného stravovania a služieb. Žiaci sa pripravujú v 3 - ročných učebných odboroch -  predavač, kuchár, čašník, hostinský, kaderník a v 4 - ročných študijných odboroch s maturitou - obchodný pracovník, kuchár, čašník, pracovník marketingu. Absolventi 3 - ročných učebných odborov si môžu doplniť vzdelanie v nadstavbovom štúdiu v odboroch - spoločné stravovanie, prevádzka obchodu a vlasová kozmetika. Všetky odbory sú vhodné pre chlapcov aj dievčatá.                                                           


     Profil jednotlivých učebných a študijných odborov :    

     5 - ročný študijný odbor - 6323 K hotelová akadémia

     5 - ročný študijný odbor s maturitou, absolventi obdržia maturitné vysvedčenie a môžu získať aj výučný list. Naučia sa komunikovať v dvoch cudzích jazykoch (Aj, N.j). Môžu sa uplatniť v oblasti v hotelových prevádzkach, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie v pozíciách vedúci recepcie, recepčný, prevádzkár so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-prevádzkových aktivít.

      

     4 - ročné študijné odbory s maturitou :
     ( všetci absolventi obdržia maturitné vysvedčenie a výučný list )                     

     6444 K čašník, servírka
     Absolventi nájdu uplatnenie v reštauračných a stravovacích zariadeniach, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie. Obsahom učiva sú dva cudzie jazyky ( AJ a NJ ), všeobecnovzdelávacie predmety, odborné predmety, ekonomické predmety. Odborný výcvik sa vykonáva v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

     6445 K kuchár
     Uplatnenie absolventov je v reštauračných a stravovacích zariadeniach, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie. Obsahom učiva počas štúdia j sú dva cudzie  jazyky ( AJ a NJ ), všeobecnovzdelávacie predmety, odborné predmety, ekonomické predmety, základy informatiky. Odborný výcvik sa vykonáva v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

     6405 K pracovník marketingu
     Absolventi sa môžu uplatniť v oblasti marketingu, obchodu, reklamných obchodných službách, obchodný agent a maklér, poradca v obchode. Obsahom učiva počas štúdia sú dva cudzie jazyky ( AJ, NJ ), všeobecnovzdelávacie predmety, odborné predmety, základy informatiky. Odborný výcvik sa vykonáva v obchodných zariadeniach.


     3 - ročné učebné odbory
     ( absolventi získajú výučný list )

     6444 H čašník, servírka
     Absolventi sa môžu uplatniť v reštauračných zariadeniach, kde sa vyžaduje stredné odborné vzdelanie. Obsahom učiva počas štúdia je cudzí jazyk ( AJ alebo NJ ), všeobecnovzdelávacie predmety, odborné predmety, základy informatiky. Odborný výcvik sa vykonáva v reštauračných a stravovacích zariadeniach.
      

     6445 H kuchár
     Uplatnenie absolventov je v stravovacích zariadeniach, kde sa vyžaduje stredné odborné vzdelanie. Obsahom učiva počas štúdia je cudzí jazyk ( AJ alebo NJ ), všeobecnovzdelávacie predmety, odborné predmety, základy informatiky. Odborný výcvik sa vykonáva v reštauračných a stravovacích zariadeniach.
      

     6456 H kaderník
     Uplatnenie absolventov je v kaderníctve, kde sa vyžaduje stredné odborné vzdelanie. Obsahom učiva počas štúdia je cudzí jazyk ( AJ alebo NJ ), všeobecnovzdelávacie predmety, odborné predmety, základy informatiky. Odborný výcvik sa vykonáva vo vlastných kaderníctvach S SOŠ.


     Nadstavbové štúdium
     ( absolventi získajú maturitné vysvedčenie )

     6421 L spoločné stravovanie
     Je určený pre absolventov učebných odborov 6490 2 kuchár čašník, kuchárka servírka, 6444 2 čašník, 6445 2 kuchár, 6489 2 hostinský, 2964 2 cukrár.

     6426 L vlasová kozmetika
     Je určený pre absolventov učebného odboru 6456 2 kaderník.