• Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
    • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

    • 18.01.2021 09:17
    • od 18. 01.2021 vyučovanie na základe vývoja pandemickej situácie pokračuje dištančnou formou až do odvolania.

     Informácie v prípade zmeny spôsobu vyučovania zverejníme na stránky školy.

    • viac
    • Oznámenie o ďalšom vyučovaní

    • 07.12.2020 12:15
    • Milí rodičia, milí žiaci,

     v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, rozhodnutia vlády a Vyhlášky hlavného hygienika môžu školy obnoviť vyučovanie od 07.12.2020, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky školy a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

     Zriaďovateľ môže rozhodnúť o otvorení školy, pokiaľ bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od žiakov aj od zákonného zástupcu. V praxi to znamená, že by ste sa museli do Vianoc dať otestovať 2-3x, aby deti mohli prísť na 10 dni do školy. Rovnaké podmienky musia splniť aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

      

     Po zhodnotení týchto faktov sa zriaďovateľ Gos-Sk s.r.o. rozhodol do vianoc školu neotvoriť.

     Aké podmienky budú platiť v januári 2021, závisí od rozhodnutí Ministerstva školstva.

     Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      

      

      

      

      

      

     Mgr. Igor Šturdík                         PaedDr. Janka Hečková

     Riaditeľ školy                             za zriaďovateľa Gos-Sk, s.r.o.
    • viac
    • Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 14.10.2020

    • 07.12.2020 12:23
    • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

     oznamujeme Vám, že dňom 12.10.2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v stredných školách bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Najdôležitejšou podmienkou úspechu je vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán, t.j.triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich daných predmetov, žiakov, zákonných zástupcov a vedenia školy.

     Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy:

     1. Prostredníctvom edukačného portálu EDUPAGE – zasielanie materiálov, prezentácií, pracovných listov, edukatívnych videí a zvukových záznamov, tiež testovanie žiakov, zadávanie úloh a projektov na vypracovanie

     2. e-mailová komunikácie – učitelia prostredníctvom mailov budú zasielať materiály a texty z jednotlivých predmetov

     3. vybrané predmety budú prebiehať formou ONLINE vzdelávania prostredníctvom programu office 365, súčasťou ktorého je online platforma Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie ďalších programov), triedni učitelia rozpošlú žiakom heslá a potrebné inštrukcie

     Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania a byť prihlásení na stránkach EDUPAGE, aby mohli reagovať na zadávané úlohy.

     Všetky predmety okrem predmetov telesná a športová výchova, etická výchova a náboženská výchova budú klasifikované, ale aj z týchto troch predmetov žiaci plnia zadané úlohy.

     Žiaci, ktorí sa bez zdôvodnenia z vážnych príčin nebudú zúčastňovať vyučovania, budú klasifikovaní prostredníctvom komisionálnej skúšky.

     Určite to spolu zvládneme.

     S pozdravom

                                                                                                    Mgr. Igor Šturdík
                                                                                                    riaditeľ školy

    • viac
    • Triedy uvoľnené riaditeľom školy
    • Triedy uvoľnené riaditeľom školy

    • 10.10.2020 19:20
    • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu môže v období školského vyučovania riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako 5 dní so súhlasom zriaďovateľa.
     Týka sa to týchto tried:
     I. M. - od 12.10.2020 - 16.10.2020 v karanténe - žiadame rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich deti, v prípade zhoršenia kontaktovali svojho lekára pre deti a dorast prípadne 

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

    • viac