• Prerušenie vyučovania trvá až do odvolania

     • Vyučovanie na našej škole je naďalej prerušené z dôvodu prevencie pred možným šírením koronavírusu až do odvolania. Informácie o začiatku vyučovania budú zverejnené, keď to bude aktuálne.

     • Študenti maturitných tried pozor!

     • Doporučujeme študentom všetkých maturitných tried v rámci prípravy na maturitné skúšky sledovať vysielanie televízneho programu RTVS 3, ktorý uvádza filmové spracovanie literárnych diel obsiahnutých v maturitných otázkach.

     • Informácie pre maturantov

     • Zmena termínov EČ a PFIČ maturitnej skúšky

      Riadny termín EČ a PFIČ MS 

      • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

      • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, 

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

      Študentom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na j internetovej stránke www.nucem.sk v časti Informácie o meraniach ► Maturita ► Školský rok (treba vybrať) ►Dokumenty na stiahnutie.

     • Prerušenie vyučovania trvá až do 27.03.2020

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo
      veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia
      § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach
      o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na
      základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na
      jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo
      zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika
      a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného
      ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na
      školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020
      vrátane.
      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom
      elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz
      organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád
      realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku
      2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín
      pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle
      rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou
      č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do
      20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej
      časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
      2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie
      maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných
      meraní vzdelávania www.nucem.sk.
      V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-
      organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3
      týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti
      maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.