• Informácia o hodnotení žiakov v šk. roku 2019/2020

     • V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, riaditeľ školy oznamuje žiakom našej školy a ich rodičom, že z dôvodu mimoriadnej situácie sa v II. polroku školského roka 2019/2020 nebudú klasifikovať známkou nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova,telesná a športová výchova, technika administratívy, administratíva a korešpondencia.

     • Upozornenie pre študentov

     • Milí študenti,

      pravidelne sledujte informácie na EduPage stránke, kde Vám vyučujúci zverejňujú zadania na vypracovanie, ktoré odovzdajte podľa daných pokynov jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň žiadame rodičov, aby počas prerušenia vyučovania vysvetlili svojim deťom riziká spojené s brigádnickou činnosťou napr. v supermarketoch.

      V súvislosti s uvedeným - výučba naďalej prebieha dištančnou formou, aby sme mohli školský rok riadne ukončiť. Upozorňujem všetkých žiakov, že toto obdobie nie je prerušením štúdia, ale riadnym pokračovaním ich vzdelávania.

      Žiadam všetkých žiakov, aby zodpovedne pristupovali k osvojovaniu si učiva na stránke školy a ku komunikácii s učiteľmi a MOV. Výstupy, ktoré od Vás v tomto čase vyžadujú - budú súčasťou koncoročného hodnotenia.

      Domáce vyučovanie nahrádza riadne vyučovanie, je preto povinné.

      Informácie k termínom konania maturitných skúšok nájdete:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity/