• Informácia o hodnotení žiakov v šk. roku 2019/2020

     • V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, riaditeľ školy oznamuje žiakom našej školy a ich rodičom, že z dôvodu mimoriadnej situácie sa v II. polroku školského roka 2019/2020 nebudú klasifikovať známkou nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova,telesná a športová výchova, technika administratívy, administratíva a korešpondencia.

     • Upozornenie pre študentov

     • Milí študenti,

      pravidelne sledujte informácie na EduPage stránke, kde Vám vyučujúci zverejňujú zadania na vypracovanie, ktoré odovzdajte podľa daných pokynov jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň žiadame rodičov, aby počas prerušenia vyučovania vysvetlili svojim deťom riziká spojené s brigádnickou činnosťou napr. v supermarketoch.

      V súvislosti s uvedeným - výučba naďalej prebieha dištančnou formou, aby sme mohli školský rok riadne ukončiť. Upozorňujem všetkých žiakov, že toto obdobie nie je prerušením štúdia, ale riadnym pokračovaním ich vzdelávania.

      Žiadam všetkých žiakov, aby zodpovedne pristupovali k osvojovaniu si učiva na stránke školy a ku komunikácii s učiteľmi a MOV. Výstupy, ktoré od Vás v tomto čase vyžadujú - budú súčasťou koncoročného hodnotenia.

      Domáce vyučovanie nahrádza riadne vyučovanie, je preto povinné.

      Informácie k termínom konania maturitných skúšok nájdete:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity/

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
    • sekretariat@ssoutt.sk
    • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
    • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
   • Prihlásenie