• Pokyny k otvoreniu šk.roku 2020/2021

      1. Školský rok začína dňa 02.09.2020
      2. Žiaci vyšších ročníkov sa zhromaždia o 08.00 hod. vo svojich učebniach, zoznam bude vyvesený na vrátnici
      3. Žiaci 1.ročníkov sa stretnú o 08.00 hod. na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, tam budú rozdelení do tried
      4. Žiaci sú povinní pri nástupe odovzdať vyhlásenie podľa prílohy č.1
      5. Do 15.9.2020 sú povinní nosiť rúška aj v triedach, potom iba v budovách mimo tried
      6. Pred vstupom do budov sú povinní vykonať dezinfekciu rúk
      7. Triedni učitelia oboznámia žiakov so všetkými povinnosťami v tejto mimoriadnej situácii
      8. Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov sú uvedené v prílohe č.3

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                             PaedDr. Janka Hečková

      riaditeľ S SOŠ Gos-Sk                                                                               generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
    • sekretariat@ssoutt.sk
    • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
    • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
   • Prihlásenie