• Pokyny k otvoreniu šk.roku 2020/2021

      1. Školský rok začína dňa 02.09.2020
      2. Žiaci vyšších ročníkov sa zhromaždia o 08.00 hod. vo svojich učebniach, zoznam bude vyvesený na vrátnici
      3. Žiaci 1.ročníkov sa stretnú o 08.00 hod. na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, tam budú rozdelení do tried
      4. Žiaci sú povinní pri nástupe odovzdať vyhlásenie podľa prílohy č.1
      5. Do 15.9.2020 sú povinní nosiť rúška aj v triedach, potom iba v budovách mimo tried
      6. Pred vstupom do budov sú povinní vykonať dezinfekciu rúk
      7. Triedni učitelia oboznámia žiakov so všetkými povinnosťami v tejto mimoriadnej situácii
      8. Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov sú uvedené v prílohe č.3

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                             PaedDr. Janka Hečková

      riaditeľ S SOŠ Gos-Sk                                                                               generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk