• Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 14.10.2020

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že dňom 12.10.2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v stredných školách bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Najdôležitejšou podmienkou úspechu je vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán, t.j.triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich daných predmetov, žiakov, zákonných zástupcov a vedenia školy.

      Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy:

      1. Prostredníctvom edukačného portálu EDUPAGE – zasielanie materiálov, prezentácií, pracovných listov, edukatívnych videí a zvukových záznamov, tiež testovanie žiakov, zadávanie úloh a projektov na vypracovanie

      2. e-mailová komunikácie – učitelia prostredníctvom mailov budú zasielať materiály a texty z jednotlivých predmetov

      3. vybrané predmety budú prebiehať formou ONLINE vzdelávania prostredníctvom programu office 365, súčasťou ktorého je online platforma Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie ďalších programov), triedni učitelia rozpošlú žiakom heslá a potrebné inštrukcie

      Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania a byť prihlásení na stránkach EDUPAGE, aby mohli reagovať na zadávané úlohy.

      Všetky predmety okrem predmetov telesná a športová výchova, etická výchova a náboženská výchova budú klasifikované, ale aj z týchto troch predmetov žiaci plnia zadané úlohy.

      Žiaci, ktorí sa bez zdôvodnenia z vážnych príčin nebudú zúčastňovať vyučovania, budú klasifikovaní prostredníctvom komisionálnej skúšky.

      Určite to spolu zvládneme.

      S pozdravom

                                                                                                     Mgr. Igor Šturdík
                                                                                                     riaditeľ školy

     • Zmena jesenných prázdnin

     • Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje aj termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na piatok 30.10 a pondelok 2. 11. Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny aj piatok 6.11. a v pondelok 9.11.