• Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 14.10.2020

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že dňom 12.10.2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v stredných školách bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Najdôležitejšou podmienkou úspechu je vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán, t.j.triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich daných predmetov, žiakov, zákonných zástupcov a vedenia školy.

      Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy:

      1. Prostredníctvom edukačného portálu EDUPAGE – zasielanie materiálov, prezentácií, pracovných listov, edukatívnych videí a zvukových záznamov, tiež testovanie žiakov, zadávanie úloh a projektov na vypracovanie

      2. e-mailová komunikácie – učitelia prostredníctvom mailov budú zasielať materiály a texty z jednotlivých predmetov

      3. vybrané predmety budú prebiehať formou ONLINE vzdelávania prostredníctvom programu office 365, súčasťou ktorého je online platforma Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie ďalších programov), triedni učitelia rozpošlú žiakom heslá a potrebné inštrukcie

      Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania a byť prihlásení na stránkach EDUPAGE, aby mohli reagovať na zadávané úlohy.

      Všetky predmety okrem predmetov telesná a športová výchova, etická výchova a náboženská výchova budú klasifikované, ale aj z týchto troch predmetov žiaci plnia zadané úlohy.

      Žiaci, ktorí sa bez zdôvodnenia z vážnych príčin nebudú zúčastňovať vyučovania, budú klasifikovaní prostredníctvom komisionálnej skúšky.

      Určite to spolu zvládneme.

      S pozdravom

                                                                                                     Mgr. Igor Šturdík
                                                                                                     riaditeľ školy

     • Zmena jesenných prázdnin

     • Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje aj termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na piatok 30.10 a pondelok 2. 11. Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny aj piatok 6.11. a v pondelok 9.11.

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Ul. Ferka Urbánka 19, 918 10, Trnava
    • sekretariat@ssoutt.sk
    • Ústredňa: +421 33 5511161, +421 33 534289 Riaditeľ: +421 33 5511011 Fax: +421 33 5516340 PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos - Sk, tel. 0905 457 247 Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos - Sk, tel. 0908 770 737 RNDr. Samuel Hluchý, zástupca riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0905 577 754 Ing. Viera Vakulová, zástupkyňa riaditeľa S SOŠ Gos - Sk pre teoretické vyučovanie, tel. 0918 607 937 Mgr. Ružena Ďurišová, hlavná majsterka pre učebné a študijné odbory čašník, kaderník, pracovník marketingu tel. 0915 736749 Bc. Anna Haladová, hlavná majsterka pre študijné a učebné odbory kuchár, kaderník, tel. 0918 982 900 Ľubica Jaríková, vedúca ekonomického úseku, tel. 0908 770 738 Igor Cibulka, vedúci prevádzkového úseku, tel. 0905 754 037
    • F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
   • Prihlásenie