• Oznam pre žiakov o ďalšom vzdelávaní

     • Oznamujeme žiakom, že od 10.05.2021 žiaci končiacich ročníkov pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Pri vstupe do areálu školy už nie je potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19. Žiaci odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní na teoretickom vyučovaní, odborný výcvik sa riadi podľa pokynov majstrov ODV.

    • Oznam pre žiakov 9. ročníkov
     • Oznam pre žiakov 9. ročníkov

     • Oznamujeme žiakom deviatych ročníkov, ktorí sa zúčastnia príjímacích skúšok na našej škole v dňoch 3.5.2021 a 10.5. 2021, že v zmysle uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28.04.2021 sa nemusia pri vstupe do budovy školy preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Rodičom žiaka je vstup do školy zakázaný. 

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty rúškom, alebo respirátorom.

    • Prijímacie skúšky do 1. ročníka študijných odborov
     • Prijímacie skúšky do 1. ročníka študijných odborov

     • Oznamujeme, že prijímacie skúšky do študijných odborov sa uskutočnia v dňoch 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2.termín). Podrobnosti o prijímacích skúškach dostanú rodičia na mailovú adresu uvedenú na prihláške.

    • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 26.04.2021
     • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 26.04.2021

     • Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom končiacich ročníkov, že od 26.04.2021 sa budú vyučovať prezenčnou formou, t.j. nastúpia do školy.

      Týka sa to tried III.A, III.B, IV.K, IV.M, V.H a II.NA

      Ostatní žiaci pokračujú vo výuke dištančnou formou.

      Výuka na odbornom výcviku sa riadi pokynmi majstrov odborného výcviku.

      Podmienkou vstupu do školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní. Neplnoletí žiaci tiež negatívnym výsledkom jedného z rodičov formou čestného prehlásenia. V priestoroch školy sú žiaci povinní dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia a nosiť respirátor minimálne triedy FFP2.

      PaedDr. Janka Hečková                                                        Mgr. Igor Šturdík

      generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk                                  riaditeľ S SOŠ Gos-Sk

       

       

    • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 19.4.2021
     • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 19.4.2021

     • Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom končiacich ročníkov, že od 19.04.2021 sa budú vyučovať prezenčnou formou, t.j. nastúpia do školy.

      Týka sa to tried III.A, III.B, IV.K, IV.M, V.H a II.NA

      Podmienkou vstupu do školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní. Neplnoletí žiaci tiež negatívnym výsledkom jedného z rodičov formou čestného prehlásenia. V priestoroch školy sú žiaci povinní dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia a nosiť respirátor minimálne triedy FFP2.

      Ostatní žiaci pokračujú vo výuke dištančnou formou.

       

       

      PaedDr. Janka Hečková                                                       Mgr. Igor Šturdík

      Generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk                         riaditeľ S SOŠ Gos-Sk

     • Oznam pre žiakov

     •  

       Hoci sa epidemiologická situácia v okrese Trnava zlepšila zriaďovateľ školy GOS-Sk Trnava rozhodol, že od 07.04.2021 všetci žiaci zostávajú doma a budú sa učiť naďalej dištančnou formou

      Podkladom k tomuto rozhodnutiu bolo doporučenie regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave , nevyučovať na stredných školách prezenčnou formou. Dôvodom je vysoká vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb.

      O nástupe žiakov na prezenčnú formu výuky budeme aktuálne informovať.  

      PaedDr. Janka Hečková                                                                                   Mgr. Igor Šturdík 

      konateľka GOS-Sk                                                                                           riaditeľ S SOŠ Gos-Sk