• Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • V prílohe nájdete vyhlásenie, ktoré vypĺňa plnoletý žiak, v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) :

      Príloha: Vyhlasenie__o_bezpriznakovosti.pdf

    • Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022
     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šk.rok 2021/2022 vydáva riaditeľ školy pokyny pre rodičov a žiakov:

      1. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v prezenčnej forme.
      2. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.
      3. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca (alebo žiak, ak má 18 rokov) predkladá „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Tlačivo o bezpríznakovosti sme žiakom prvých ročníkov poslali poštou, žiakom vyšších ročníkov cez portál Edupage. Tlačivo treba vyplniť, podpísať rodičom (alebo žiakom, ak má 18 rokov) a žiak ho pri nástupe 02.09.2021 odovzdá triednemu učiteľovi. Čisté tlačivo si môžete stiahnuť aj z našej stránky a tiež na adrese www.minedu.sk, kde sú tiež všetky kompletné informácie.
      4. Takisto Vám chceme oznámiť, že v priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce samotestovanie. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ sa rozhodnete pre samotestovanie musíte to oznámiť škole ihneď, najneskôr do 25.08.2021 prednostne e-mailom na adresu: sekretariat@ssoutt.sk prípadne telefonicky na tel.č.: 033/5349282 v čase od 08.00-12.00 hod. V e-maily uvediete meno žiaka, meno rodiča a že máte záujem o samotestovanie.
      5. Žiaci aj zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
      6. Škola bude vykonávať ranný filter meraním teploty.
      7. Zakazuje sa zhromažďovať sa pred školou.
      8. Pred vstupom do každej budovy bude zabezpečená dezinfekcia rúk.
      9. V triedach je povinné časté a intenzívne vetranie.
      10. Cez prestávky sa žiaci združujú v triedach alebo mimo budov – nezdržiavať sa a nezhromažďovať sa na chodbách.
      11. Vyučujúci a triedni učitelia budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a dýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk.
      12. Každý žiak vstupuje do školy s rúškom, dodržiava podľa možnosti odstup medzi spolužiakmi, dezinfikuje si ruky pred vstupom do budovy.
      13. Na komunikáciu externých osôb aj rodičov so školou sa počas úradných hodín využíva dištančný spôsob komunikácie (poštou, e-mailom, telefonicky).
      14. Potvrdenie o návšteve školy vydajú žiakom triedni učitelia, žiadame rodičov a žiakov, aby v posledné augustové dni nechodili do školy z hygienických dôvodov.

       

      Mgr.Igor Šturdík                                                                                 PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk                                                                       generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk