• Oznámenie o výučbe

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, rozhodnutia vlády a Vyhlášky hlavného hygienika môžu školy obnoviť vyučovanie od 07.12.2020, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky školy a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      Zriaďovateľ môže rozhodnúť o otvorení školy, pokiaľ bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od žiakov aj od zákonného zástupcu. V praxi to znamená, že by ste sa museli do Vianoc dať otestovať 2-3x, aby deti mohli prísť na 10 dni do školy. Rovnaké podmienky musia splniť aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

      Po zhodnotení týchto faktov sa zriaďovateľ Gos-Sk s.r.o. rozhodol do vianoc školu neotvoriť.

      Aké podmienky budú platiť v januári 2021, závisí od rozhodnutí Ministerstva školstva.

      Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                      PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ školy                                                                                          za zriaďovateľa Gos-Sk, s.r.o.

     • Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 14.10.2020

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že dňom 12.10.2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v stredných školách bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Najdôležitejšou podmienkou úspechu je vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán, t.j.triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich daných predmetov, žiakov, zákonných zástupcov a vedenia školy.

      Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy:

      1. Prostredníctvom edukačného portálu EDUPAGE – zasielanie materiálov, prezentácií, pracovných listov, edukatívnych videí a zvukových záznamov, tiež testovanie žiakov, zadávanie úloh a projektov na vypracovanie

      2. e-mailová komunikácie – učitelia prostredníctvom mailov budú zasielať materiály a texty z jednotlivých predmetov

      3. vybrané predmety budú prebiehať formou ONLINE vzdelávania prostredníctvom programu office 365, súčasťou ktorého je online platforma Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie ďalších programov), triedni učitelia rozpošlú žiakom heslá a potrebné inštrukcie

      Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania a byť prihlásení na stránkach EDUPAGE, aby mohli reagovať na zadávané úlohy.

      Všetky predmety okrem predmetov telesná a športová výchova, etická výchova a náboženská výchova budú klasifikované, ale aj z týchto troch predmetov žiaci plnia zadané úlohy.

      Žiaci, ktorí sa bez zdôvodnenia z vážnych príčin nebudú zúčastňovať vyučovania, budú klasifikovaní prostredníctvom komisionálnej skúšky.

      Určite to spolu zvládneme.

      S pozdravom

                                                                                                     Mgr. Igor Šturdík
                                                                                                     riaditeľ školy

     • Zmena jesenných prázdnin

     • Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje aj termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na piatok 30.10 a pondelok 2. 11. Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny aj piatok 6.11. a v pondelok 9.11.

     • Pokyny k otvoreniu šk.roku 2020/2021

      1. Školský rok začína dňa 02.09.2020
      2. Žiaci vyšších ročníkov sa zhromaždia o 08.00 hod. vo svojich učebniach, zoznam bude vyvesený na vrátnici
      3. Žiaci 1.ročníkov sa stretnú o 08.00 hod. na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični, tam budú rozdelení do tried
      4. Žiaci sú povinní pri nástupe odovzdať vyhlásenie podľa prílohy č.1
      5. Do 15.9.2020 sú povinní nosiť rúška aj v triedach, potom iba v budovách mimo tried
      6. Pred vstupom do budov sú povinní vykonať dezinfekciu rúk
      7. Triedni učitelia oboznámia žiakov so všetkými povinnosťami v tejto mimoriadnej situácii
      8. Povinnosti zákonných zástupcov a žiakov sú uvedené v prílohe č.3

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                             PaedDr. Janka Hečková

      riaditeľ S SOŠ Gos-Sk                                                                               generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

     • Naše žiačky obsluhovali prezidentku SR

     • Žiačky zo študijného odboru hotelová akadémia dňa 8. júla 2020 obsluhovali na radnici prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú pri príležitosti návštevy mesta Trnava.