• Workshop zameraný na tému Komunikačné zručnosti
     • Workshop zameraný na tému Komunikačné zručnosti

     • Už druhý rok je možné na Univerzite sv. Cyrila a Metoda študovať v rámci Inštitútu manažmentu študijný program Manažment v turizme a hotelierstve. 

      Vo  štvrtok 28.1.2021 pripravili  pre maturantov študijného odboru hotelová akadémia pedagógovia z Katedry Manažmentu v turizme a hotelierstve interaktívny Workshop zameraný na tému Komunikačné zručnosti, ako kľúčová manažérska zručnosť. Bol zameraný na získavanie tak teoretických, ako aj praktických vedomostí, ktorých uchopenie si budú študenti overovať počas každého semestra. 

      Ďakujeme garantke programu Manažment v turizme a hotelierstve  doc. Ing. Kataríne Stachovej, PhD. za organizáciu a prezentáciu možnosti štúdia na vysokej škole.

    • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • od 01. 02.2021 vyučovanie na základe vývoja pandemickej situácie stále pokračuje dištančnou formou až do odvolania.

      Informácie v prípade zmeny spôsobu vyučovania zverejníme na stránky školy.

     • Vianoce 2020

     • Žiaci využili získané vedomosti a zručnosti aj v období vianočných prázdnin. 

      Ukážky ich práce sme pridali do fotogalérie v albume Vianoce 2020.

     • Vianočné išpirácie

     • Vianočné sviatky majú v každej rodine svoj rituál, jedlá i zvyky.  Prinášame Vám kúsok vianoc, tak ako ich pripravili naši žiaci v rámci dištančného vzdelávanie.  

      Do galérie Vianočné išpirácie boli pridané fotografie.

     • Oznámenie o výučbe

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, rozhodnutia vlády a Vyhlášky hlavného hygienika môžu školy obnoviť vyučovanie od 07.12.2020, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky školy a ak tak rozhodne zriaďovateľ.

      Zriaďovateľ môže rozhodnúť o otvorení školy, pokiaľ bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní. Od žiakov aj od zákonného zástupcu. V praxi to znamená, že by ste sa museli do Vianoc dať otestovať 2-3x, aby deti mohli prísť na 10 dni do školy. Rovnaké podmienky musia splniť aj všetci učitelia a zamestnanci školy.

      Po zhodnotení týchto faktov sa zriaďovateľ Gos-Sk s.r.o. rozhodol do vianoc školu neotvoriť.

      Aké podmienky budú platiť v januári 2021, závisí od rozhodnutí Ministerstva školstva.

      Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       

      Mgr. Igor Šturdík                                                                                      PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ školy                                                                                          za zriaďovateľa Gos-Sk, s.r.o.

     • Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania vydané dňa 14.10.2020

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že dňom 12.10.2020 z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania v stredných školách bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Najdôležitejšou podmienkou úspechu je vzájomná komunikácia všetkých zúčastnených strán, t.j.triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich daných predmetov, žiakov, zákonných zástupcov a vedenia školy.

      Dištančná forma vzdelávania bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy:

      1. Prostredníctvom edukačného portálu EDUPAGE – zasielanie materiálov, prezentácií, pracovných listov, edukatívnych videí a zvukových záznamov, tiež testovanie žiakov, zadávanie úloh a projektov na vypracovanie

      2. e-mailová komunikácie – učitelia prostredníctvom mailov budú zasielať materiály a texty z jednotlivých predmetov

      3. vybrané predmety budú prebiehať formou ONLINE vzdelávania prostredníctvom programu office 365, súčasťou ktorého je online platforma Microsoft Teams (bez nutnosti inštalácie ďalších programov), triedni učitelia rozpošlú žiakom heslá a potrebné inštrukcie

      Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania a byť prihlásení na stránkach EDUPAGE, aby mohli reagovať na zadávané úlohy.

      Všetky predmety okrem predmetov telesná a športová výchova, etická výchova a náboženská výchova budú klasifikované, ale aj z týchto troch predmetov žiaci plnia zadané úlohy.

      Žiaci, ktorí sa bez zdôvodnenia z vážnych príčin nebudú zúčastňovať vyučovania, budú klasifikovaní prostredníctvom komisionálnej skúšky.

      Určite to spolu zvládneme.

      S pozdravom

                                                                                                     Mgr. Igor Šturdík
                                                                                                     riaditeľ školy