• Upozornenie pre študentov

     • Milí študenti,

      pravidelne sledujte informácie na EduPage stránke, kde Vám vyučujúci zverejňujú zadania na vypracovanie, ktoré odovzdajte podľa daných pokynov jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň žiadame rodičov, aby počas prerušenia vyučovania vysvetlili svojim deťom riziká spojené s brigádnickou činnosťou napr. v supermarketoch.

      V súvislosti s uvedeným - výučba naďalej prebieha dištančnou formou, aby sme mohli školský rok riadne ukončiť. Upozorňujem všetkých žiakov, že toto obdobie nie je prerušením štúdia, ale riadnym pokračovaním ich vzdelávania.

      Žiadam všetkých žiakov, aby zodpovedne pristupovali k osvojovaniu si učiva na stránke školy a ku komunikácii s učiteľmi a MOV. Výstupy, ktoré od Vás v tomto čase vyžadujú - budú súčasťou koncoročného hodnotenia.

      Domáce vyučovanie nahrádza riadne vyučovanie, je preto povinné.

      Informácie k termínom konania maturitných skúšok nájdete:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity/

     • Prerušenie vyučovania trvá až do odvolania

     • Vyučovanie na našej škole je naďalej prerušené z dôvodu prevencie pred možným šírením koronavírusu až do odvolania. Informácie o začiatku vyučovania budú zverejnené, keď to bude aktuálne.

     • Študenti maturitných tried pozor!

     • Doporučujeme študentom všetkých maturitných tried v rámci prípravy na maturitné skúšky sledovať vysielanie televízneho programu RTVS 3, ktorý uvádza filmové spracovanie literárnych diel obsiahnutých v maturitných otázkach.

     • Informácie pre maturantov

     • Zmena termínov EČ a PFIČ maturitnej skúšky

      Riadny termín EČ a PFIČ MS 

      • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

      • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, 

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

      Študentom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na j internetovej stránke www.nucem.sk v časti Informácie o meraniach ► Maturita ► Školský rok (treba vybrať) ►Dokumenty na stiahnutie.

     • Prerušenie vyučovania trvá až do 27.03.2020

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo
      veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia
      § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach
      o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na
      základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na
      jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo
      zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika
      a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného
      ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na
      školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020
      vrátane.
      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom
      elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz
      organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád
      realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku
      2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín
      pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle
      rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou
      č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do
      20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej
      časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
      2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie
      maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných
      meraní vzdelávania www.nucem.sk.
      V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-
      organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3
      týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti
      maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

    • Sommeliersky kurz
     • Sommeliersky kurz

     • V dňoch 31.03.2020 až 01.04.2020 sa na našej škole uskutoční Sommeliersky kurz. Cena kurzu je 100€. Prihlásiť sa môžete do 25.03.2020  u HMOV p. Ďurišovej.

    • Prednáška - Prevencia obchodovania s ľuďmi
     • Prednáška - Prevencia obchodovania s ľuďmi

     • Dňa 11. februára 2020 sa na našej škole konala prednáška s názvom " Prevencia obchodovania s ľuďmi ". Pracovníci Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR so žiakmi diskutovali na danú tému. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa, ako postupovať, ak by sa stali obeťami trestných činov. Garantom projektu je Mgr. Silvia Malatinská, PhD. 

    • Workshop na tému “Úspešné príbehy slovenských somelierov”
     • Workshop na tému “Úspešné príbehy slovenských somelierov”

     • Workshopu na tému “Úspešné príbehy slovenských somelierov” pre junior somelierov pod záštitou ASSR - Asociácia somelierov Slovenskej republiky  sa zúčastnila naša nádejná mladá somelierka Mária Šípková z II. H triedy s majsterkou odbornej výchovy Ing. Ivetou Karellovou v Slovenskom Grobe Husacina & Penzión Karolína. Okrem zaujímavých prednášok sa konala aj odborná degustácia vín vinárstva Winterberg zo Skalice, nemeckých, francúzskych, talianskych vín a tiež aj návšteva vinárstva Janoušek a Šimák zámok Pezinok. Ďakujeme za veľa podnetných informácií!

     • Oznam

     • Oznamujeme ZŠ , že v školskom roku 2020/2021 otvárame nový 2-ročný odbor 6468 F pomocník v kuchyni.

      Do prvého ročníka 2-ročného odboru pomocník v kuchyni môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne. Posledným ročníkom sa nemyslí iba 9. ročník, t.j. môžu byť prijatí aj žiaci, ktorí majú ukončených menej ako 8 ročníkov ZŠ.

    • Barmanská súťaž St. Nicolaus Young Bartenders Talent
     • Barmanská súťaž St. Nicolaus Young Bartenders Talent

     • V dňoch 10. - 11.12 .2019 sa žiaci V.H Martin Mrva a Ivana Valentová zúčastnili barmanskej súťaže St. Nicolaus Young Bartenders Talent. Súťaž prebiehala počas dvoch dní. Prvý deň sa žiaci zúčastnili workshopov, prezentácií, vylosovali si čísla. Vybrali si suroviny z marketu, z ktorých v časovom limite 60 minút zostavili na báze borovička Domovina miešaný nápoj. V následujúci deň žiaci svoj signature drink pripravovali v bare Mirror v hoteli Carlton pred štvorčlennou porotou. Členom poroty museli nápoj predstaviť, porozprávať o ňom krátky príbeh a namiešať ho v časovom limite 5 minút. Súťaž priniesla žiakom veľa cenných skúseností v oblasti barmanstva. Víťazstvo nám uniklo o vlas. Žiačka Ivana Valentová sa umiestnila na krásnom 4. mieste z počtu 26 súťažiacich. Obom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Foto v galérii!

       

     • Budapešť

     • Perla na Dunaji, metropola strednej Európy. Aj takéto prívlastky má Budapešť, ktorú sme so žiakmi navštívili. Zaujala nás ako mesto s historickými pamiatkami a zaujímavou architektúrou. Najväčším zážitkom boli čarovné vianočné trhy na Vörösmartyho námestí.

     • Beseda

     • V dňoch 18.11.2019 a 28.11.2019 sme v spolupráci s CPPPaP v Trnave zrealizovali besedy pre žiakov prvých ročníkov na tému: Rasizmus, intolerancia, predsudky.

     • Vianočná Viedeň

     • Dňa 27.novembra sa žiaci študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili odbornej exkurzie vo Viedni.

      V nákupnom centre na okraji Viedni si prezreli vianočný sortiment a výzdobu obchodov. V popoludňajších hodinách si prezreli aj vyzdobené centrum Viedne a Vianočné trhy pri radnici.

      Foto nájdete v galérii.