• Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že Vianočné prázdniny 2021 budú od pondelka 20.12.2021 do nedele 09.01.2022. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 10.01.2022.

     • Dištančné vzdelávanie od 1.12.2021 do odvolania

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ Trnava zo dňa 30.11.2021 od 01.12.2021 do odvolania prechádzajú stredné školy a základné školy -  2.stupeň  na vyučovanie dištančnou formou. Platí to aj pre odborný výcvik aj duálne vzdelávanie.

       

      PaedDr. Janka Hečková, generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk   

      Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ   S SOŠ Gos-Sk

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Z dôvodu, aby sa ukončili karantény žiakov a zamestnancov, ktorí boli v styku s pozitívnymi osobami, predlžuje sa dištančné vzdelávanie do utorka 23.11.2021. Vybrané žiacke pracoviská fungujú podľa pokynov majstrov OV. Prezenčne sa začne vyučovať 24.11.2021

      Mgr. Igor Šturdík, riaditeľ S SOŠ Gos-Sk

     • Oznam pre rodičov a žiakov školy

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že z dôvodu vysokého počtu ochorení na COVID-19 zamestnancov a žiakov školy a so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, prechádza škola v dňoch 15.11-19.11.2021 na dištančné vzdelávanie. Prezenčne sa začne vyučovať 22.11.2021. Vybrané žiacke pracoviská OV u zamestnávateľov budú v prevádzke prezenčne podľa inštrukcií majstrov OV.

      PaedDr. Janka Hečková

      generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

      Mgr. Igor Šturdík                                   

      Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk               

     • Vyškolili sme nových baristov

     • Po zaujímavej motivačnej prednáške, ktorú našim žiakom prezentovala Nikoleta Šalmíková z Academy of Coffee sa hlásilo veľa záujemcov o baristický kurz. Aj keď za prísnych hygienických opatrení sa nám podarilo úspešne kurz zorganizovať. Mladý a úžasný lektor Janko Fuksa z Academy of Coffee odovzdal našim žiakom teoretické vedomosti a predviedol praktické ukážky prípravy dobrej kávy. Žiaci s radosťou precvičovali mletie kávy, prípravu rôznych druhov káv, najviac sa tešili z techniky latte art. Kurz ukončili absolvovaním skúšky a všetci obdržali certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Blahoželáme a veríme, že prácu baristu budú prezentovať aj na žiackych pracoviskách.

     • Odborný výcvik v októbri

     • Naši žiaci neustále získavajú nové zručnosti na odbornom výcviku nielen na školských pracoviskách, ale aj vo viacerých trnavských reštauráciach, hoteloch a podnikoch pri dodržaní pandemických opatrení platných v našom meste.

      Aktuálne fotografie z výuky nájdete vo fotoalbume

     • Spoznávali sme svet kávy

     • Prostredníctvom motivačných prednášok s praktickou ukážkou správnej prípravy kávy spoznávali žiaci študijných a učebných odborov svet kávy, ktorý im sprostredkovala Nikoleta Šalmíková  z Academy of Coffee. Oboznámila žiakov so správnou a nesprávnou prípravou kávy, jej výhodami a nevýhodami, predviedla ukážku prípravy kávy a kreslenie mliečnou penou. Zdokonaľovať sa budú na plánovaných baristických kurzoch. Už teraz sa všetci tešíme 

     • Deň európskych jazykov

     • 5. októbra 2021 sa študenti 3.M triedy zúčastnili exkurzie pri príležitosti Dňa európskych jazykov na Trnavskej univerzite. Zapojili sa do rôznych jazykových aktivít a workshopov. 

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • V prílohe nájdete vyhlásenie, ktoré vypĺňa plnoletý žiak, v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) :

      Príloha: Vyhlasenie__o_bezpriznakovosti.pdf

    • Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022
     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šk.rok 2021/2022 vydáva riaditeľ školy pokyny pre rodičov a žiakov:

      1. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v prezenčnej forme.
      2. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.
      3. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca (alebo žiak, ak má 18 rokov) predkladá „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Tlačivo o bezpríznakovosti sme žiakom prvých ročníkov poslali poštou, žiakom vyšších ročníkov cez portál Edupage. Tlačivo treba vyplniť, podpísať rodičom (alebo žiakom, ak má 18 rokov) a žiak ho pri nástupe 02.09.2021 odovzdá triednemu učiteľovi. Čisté tlačivo si môžete stiahnuť aj z našej stránky a tiež na adrese www.minedu.sk, kde sú tiež všetky kompletné informácie.
      4. Takisto Vám chceme oznámiť, že v priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 kusov testov na domáce samotestovanie. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ sa rozhodnete pre samotestovanie musíte to oznámiť škole ihneď, najneskôr do 25.08.2021 prednostne e-mailom na adresu: sekretariat@ssoutt.sk prípadne telefonicky na tel.č.: 033/5349282 v čase od 08.00-12.00 hod. V e-maily uvediete meno žiaka, meno rodiča a že máte záujem o samotestovanie.
      5. Žiaci aj zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
      6. Škola bude vykonávať ranný filter meraním teploty.
      7. Zakazuje sa zhromažďovať sa pred školou.
      8. Pred vstupom do každej budovy bude zabezpečená dezinfekcia rúk.
      9. V triedach je povinné časté a intenzívne vetranie.
      10. Cez prestávky sa žiaci združujú v triedach alebo mimo budov – nezdržiavať sa a nezhromažďovať sa na chodbách.
      11. Vyučujúci a triedni učitelia budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a dýchaní, ako aj na potrebu pravidelného umývania rúk.
      12. Každý žiak vstupuje do školy s rúškom, dodržiava podľa možnosti odstup medzi spolužiakmi, dezinfikuje si ruky pred vstupom do budovy.
      13. Na komunikáciu externých osôb aj rodičov so školou sa počas úradných hodín využíva dištančný spôsob komunikácie (poštou, e-mailom, telefonicky).
      14. Potvrdenie o návšteve školy vydajú žiakom triedni učitelia, žiadame rodičov a žiakov, aby v posledné augustové dni nechodili do školy z hygienických dôvodov.

       

      Mgr.Igor Šturdík                                                                                 PaedDr. Janka Hečková

      Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk                                                                       generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk

     • Hurá, ideme na prázdniny !

     • Máme za sebou náročný školský rok, ktorý sme úspešne zvládli.  Všetkým žiakom, ich rodičom a zamestnancom školy želáme pekné zážitky počas letných prázdnin a dovolenky. Veríme, že ich prežijete s radosťou, spokojnosťou a že sa v zdraví stretneme v novom školskom roku. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vzdelávanie na ODV od 21.5 - 25.5.

     • Odborný výcvik 14.06 - 18.06

     • Máme za sebou náročný školský rok. Žiaci, rodičia a majstri odbornej výchovy úspešne zvládli dištančné vyučovanie na odbornom výcviku.  Získané vedomosti a zručnosti si žiaci zdokonaľujú aj v prezenčnom vzdelávaní.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odborný výcvik 14.06 - 18.06.

     • 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka

     • Riaditeľ S SOŠ Gos-Sk oznamuje, že sa na škole uskutoční 2.kolo prijímacích skúšok do nasledujúcich odborov:

      študijné odbory s maturitou

      6323 K hotelová akadémia

      6405 K pracovník marketingu

      6444 K čašník, servírka

      učebné odbory

      6445 H kuchár

      6444 H čašník, servírka

      Záujemcovia môžu podať prihlášku cez portál edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na sekretariát školy.

      Prihlásení žiaci budú na prijímacie skúšky pozvaní, uskutočnia sa 22.06.2021.

     • Máme nových absolventov

     • Svoje maturitné vysvedčenia a výučné listy si od triednych učiteliek prevzali žiaci končiacich ročníkov, medzi nimi aj žiaci študijného odboru hotelová akadémia z V. H.

      Ďalšom živote im želáme veľa osobných aj pracovných úspechov :)