• Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 19.4.2021
     • Oznam o ďalšom priebehu vyučovania od 19.4.2021

     • Riaditeľ školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom končiacich ročníkov, že od 19.04.2021 sa budú vyučovať prezenčnou formou, t.j. nastúpia do školy.

      Týka sa to tried III.A, III.B, IV.K, IV.M, V.H a II.NA

      Podmienkou vstupu do školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19, nie starším ako 7 dní. Neplnoletí žiaci tiež negatívnym výsledkom jedného z rodičov formou čestného prehlásenia. V priestoroch školy sú žiaci povinní dodržiavať prísne protiepidemiologické opatrenia a nosiť respirátor minimálne triedy FFP2.

      Ostatní žiaci pokračujú vo výuke dištančnou formou.

       

       

      PaedDr. Janka Hečková                                                       Mgr. Igor Šturdík

      Generálna riaditeľka S SOŠ Gos-Sk                         riaditeľ S SOŠ Gos-Sk

     • Oznam pre žiakov

     •  

       Hoci sa epidemiologická situácia v okrese Trnava zlepšila zriaďovateľ školy GOS-Sk Trnava rozhodol, že od 07.04.2021 všetci žiaci zostávajú doma a budú sa učiť naďalej dištančnou formou

      Podkladom k tomuto rozhodnutiu bolo doporučenie regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave , nevyučovať na stredných školách prezenčnou formou. Dôvodom je vysoká vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 vo vekovej skupine 15-19 ročných osôb.

      O nástupe žiakov na prezenčnú formu výuky budeme aktuálne informovať.  

      PaedDr. Janka Hečková                                                                                   Mgr. Igor Šturdík 

      konateľka GOS-Sk                                                                                           riaditeľ S SOŠ Gos-Sk  

     • Dištančné vzdelávanie od 15.03 - 19.03

     • Odborný výcvik stále prebieha dištančnou formou.  Žiaci získavajú vedomosti a zručnosti v domácom prostredí pod vedením MOV. Ďakujeme rodičom  za ústretovosť a spoluprácu.  Veríme, že spoločne zvládneme túto ťažkú epidemickú situáciu a čoskoro sa vrátime do bežného režimu.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dištančné vzdelávanie od 15.03 - 19.03.

    • Workshop zameraný na tému Komunikačné zručnosti
     • Workshop zameraný na tému Komunikačné zručnosti

     • Už druhý rok je možné na Univerzite sv. Cyrila a Metoda študovať v rámci Inštitútu manažmentu študijný program Manažment v turizme a hotelierstve. 

      Vo  štvrtok 28.1.2021 pripravili  pre maturantov študijného odboru hotelová akadémia pedagógovia z Katedry Manažmentu v turizme a hotelierstve interaktívny Workshop zameraný na tému Komunikačné zručnosti, ako kľúčová manažérska zručnosť. Bol zameraný na získavanie tak teoretických, ako aj praktických vedomostí, ktorých uchopenie si budú študenti overovať počas každého semestra. 

      Ďakujeme garantke programu Manažment v turizme a hotelierstve  doc. Ing. Kataríne Stachovej, PhD. za organizáciu a prezentáciu možnosti štúdia na vysokej škole.

    • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
     • Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní

     • od 01. 02.2021 vyučovanie na základe vývoja pandemickej situácie stále pokračuje dištančnou formou až do odvolania.

      Informácie v prípade zmeny spôsobu vyučovania zverejníme na stránky školy.