• Naše žiačky obsluhovali prezidentku SR

     • Žiačky zo študijného odboru hotelová akadémia dňa 8. júla 2020 obsluhovali na radnici prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú pri príležitosti návštevy mesta Trnava.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Naši žiaci si v období dištančného vzdelávania zdokonalovali svoju zručnosť v domácom prostredí. Ukážky ich prác sme zverejnovali na našej stránke. Tu sú niektorí z nich.

      Prajeme Vám príjemné prázddniny.

      Do galérie Dištančné vzdelávanie - ukončenie boli pridané fotografie.

    • 2. kolo prijímacieho konania
     • 2. kolo prijímacieho konania

     • Oznamujeme, že sa uskutoční 2. kolo prijímacieho konania v nasledujúcich odboroch:

      6405 K pracovník marketingu

      • obchod podnikanie
      • cestovný ruch

      6444 K čašník, servírka

      6444 H čašník, servírka

      6456 H kaderník

      6323 K hotelová akadémia

      Záujemcovia do druhého kola môžu poslať prihlášku:

      1. poštou na adresu S SOŠ Gos-Sk, F. Urbánka 19, 918 10 Trnava
      2. oskenovanú mailom na adresu sekretariat@ssoutt.sk
      3. osobne podať na vrátnicu školy každý pracovný deň od 8:00 do 12:00

      Najneskôr do 19.06.2020

     • NAŠI ŽIACI OSLAVOVALI MDD - KAŽDÝ PODĽA SVOJICH PREDSTÁV:

     • a so svojimi zážitkami sa podelili s vyučujúcou na predmete Etická výchova :)

    • Maturanti sa s nami takto pekne rozlúčili
     • Maturanti sa s nami takto pekne rozlúčili

     • Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán riaditeľ,vážený pán zástupca a pani zástupkyňa, vážení učitelia a majsterky OV!  

           Dnešným dňom -  s maturitným vysvedčením v rukách - vstupujeme definitívne do sveta dospelých a vzďaľujeme sa tak bránam najkrajšieho obdobia života - obdobia detstva. Prežili sme toho v našej škole veľa. Spoznali sme nové miesta, nových ľudí a v neposlednom rade sme lepšie spoznali aj samých seba. Zdolávať prekážky a usmerňovať nás správnym smerom ste nás učili Vy, milí učitelia a MOV.  Sme vám vďační za mnoho skúseností a nových poznatkov, ktoré ste nám odovzdali. Určite to nebola pre Vás úloha ľahká a preto sa budeme snažiť Vás v živote, hlavne v tom profesijnom, nesklamať.

          Vďaka patrí aj Vám, celému vedeniu školy, že ste nám vytvorili všetky podmienky, aby sme sa mohli vzdelávať a pripraviť sa na zodpovedné vykonávanie svojho budúceho povolania.

           Za tolerovanie našich šibalstiev patrí nemalá vďaka Vám, pani triedna učiteľka. Dúfame, že takí žiaci ako my, sa Vám už do rúk nedostanú. Jednak preto, aby ste už nemuseli prežívať opäť to, čo s nami, ale i preto, aby spomienka na našu triedu bola pre Vás neopakovateľná a výnimočná!!!

           Vám všetkým patrí to veľakrát používané a také jednoduché slovo ĎAKUJEME. Prijímite aspoň takto symbolicky kyticu ruží na znak vďaky. Trieda 4.K 

       

      A my prajeme všetkým našim maturantom a žiakom končiacich ročníkov veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Zamestnanci S SOŠ Gos - Sk 

     • Hodnotenie odbornej zložky internej časti maturitnej a záverečnej skúšky

     • V zmysle pokynov v organizácii internej časti maturitnej skúšky riaditeľ školy rozhodol o skupinách predmetov pre hodnotenie odbornej zložky internej časti maturitnej a záverečnej skúšky pre jednotlivé študijné a učebné predmety.

      Viď príloha:

      Známka sa vypočíta ako aritmetický priemer známok na konci roka a polročných známok z posledných 2 ročníkov.

     • Informácia o hodnotení žiakov v šk. roku 2019/2020

     • V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, riaditeľ školy oznamuje žiakom našej školy a ich rodičom, že z dôvodu mimoriadnej situácie sa v II. polroku školského roka 2019/2020 nebudú klasifikovať známkou nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova,telesná a športová výchova, technika administratívy, administratíva a korešpondencia.