• Maturanti sa s nami takto pekne rozlúčili
     • Maturanti sa s nami takto pekne rozlúčili

     • Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán riaditeľ,vážený pán zástupca a pani zástupkyňa, vážení učitelia a majsterky OV!  

           Dnešným dňom -  s maturitným vysvedčením v rukách - vstupujeme definitívne do sveta dospelých a vzďaľujeme sa tak bránam najkrajšieho obdobia života - obdobia detstva. Prežili sme toho v našej škole veľa. Spoznali sme nové miesta, nových ľudí a v neposlednom rade sme lepšie spoznali aj samých seba. Zdolávať prekážky a usmerňovať nás správnym smerom ste nás učili Vy, milí učitelia a MOV.  Sme vám vďační za mnoho skúseností a nových poznatkov, ktoré ste nám odovzdali. Určite to nebola pre Vás úloha ľahká a preto sa budeme snažiť Vás v živote, hlavne v tom profesijnom, nesklamať.

          Vďaka patrí aj Vám, celému vedeniu školy, že ste nám vytvorili všetky podmienky, aby sme sa mohli vzdelávať a pripraviť sa na zodpovedné vykonávanie svojho budúceho povolania.

           Za tolerovanie našich šibalstiev patrí nemalá vďaka Vám, pani triedna učiteľka. Dúfame, že takí žiaci ako my, sa Vám už do rúk nedostanú. Jednak preto, aby ste už nemuseli prežívať opäť to, čo s nami, ale i preto, aby spomienka na našu triedu bola pre Vás neopakovateľná a výnimočná!!!

           Vám všetkým patrí to veľakrát používané a také jednoduché slovo ĎAKUJEME. Prijímite aspoň takto symbolicky kyticu ruží na znak vďaky. Trieda 4.K 

       

      A my prajeme všetkým našim maturantom a žiakom končiacich ročníkov veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Zamestnanci S SOŠ Gos - Sk 

     • Hodnotenie odbornej zložky internej časti maturitnej a záverečnej skúšky

     • V zmysle pokynov v organizácii internej časti maturitnej skúšky riaditeľ školy rozhodol o skupinách predmetov pre hodnotenie odbornej zložky internej časti maturitnej a záverečnej skúšky pre jednotlivé študijné a učebné predmety.

      Viď príloha:

      Známka sa vypočíta ako aritmetický priemer známok na konci roka a polročných známok z posledných 2 ročníkov.

     • Informácia o hodnotení žiakov v šk. roku 2019/2020

     • V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov stredných škôl, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, riaditeľ školy oznamuje žiakom našej školy a ich rodičom, že z dôvodu mimoriadnej situácie sa v II. polroku školského roka 2019/2020 nebudú klasifikovať známkou nasledovné predmety: náboženská výchova, etická výchova,telesná a športová výchova, technika administratívy, administratíva a korešpondencia.

     • Upozornenie pre študentov

     • Milí študenti,

      pravidelne sledujte informácie na EduPage stránke, kde Vám vyučujúci zverejňujú zadania na vypracovanie, ktoré odovzdajte podľa daných pokynov jednotlivých vyučujúcich.

      Zároveň žiadame rodičov, aby počas prerušenia vyučovania vysvetlili svojim deťom riziká spojené s brigádnickou činnosťou napr. v supermarketoch.

      V súvislosti s uvedeným - výučba naďalej prebieha dištančnou formou, aby sme mohli školský rok riadne ukončiť. Upozorňujem všetkých žiakov, že toto obdobie nie je prerušením štúdia, ale riadnym pokračovaním ich vzdelávania.

      Žiadam všetkých žiakov, aby zodpovedne pristupovali k osvojovaniu si učiva na stránke školy a ku komunikácii s učiteľmi a MOV. Výstupy, ktoré od Vás v tomto čase vyžadujú - budú súčasťou koncoročného hodnotenia.

      Domáce vyučovanie nahrádza riadne vyučovanie, je preto povinné.

      Informácie k termínom konania maturitných skúšok nájdete:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity/

     • Prerušenie vyučovania trvá až do odvolania

     • Vyučovanie na našej škole je naďalej prerušené z dôvodu prevencie pred možným šírením koronavírusu až do odvolania. Informácie o začiatku vyučovania budú zverejnené, keď to bude aktuálne.

     • Študenti maturitných tried pozor!

     • Doporučujeme študentom všetkých maturitných tried v rámci prípravy na maturitné skúšky sledovať vysielanie televízneho programu RTVS 3, ktorý uvádza filmové spracovanie literárnych diel obsiahnutých v maturitných otázkach.

     • Organizácia vyučovania

     • Vyučovanie začína 30.03.2020 párnym týždňom.

     • Informácie pre maturantov

     • Zmena termínov EČ a PFIČ maturitnej skúšky

      Riadny termín EČ a PFIČ MS 

      • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

      • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, 

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

      Študentom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na j internetovej stránke www.nucem.sk v časti Informácie o meraniach ► Maturita ► Školský rok (treba vybrať) ►Dokumenty na stiahnutie.

     • Prerušenie vyučovania trvá až do 27.03.2020

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo
      veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia
      § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach
      o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na
      základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na
      jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo
      zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika
      a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného
      ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na
      školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020
      vrátane.
      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom
      elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz
      organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád
      realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku
      2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín
      pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle
      rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou
      č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do
      20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej
      časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
      2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie
      maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných
      meraní vzdelávania www.nucem.sk.
      V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-
      organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3
      týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti
      maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • Prerušenie vyučovania

     • V dňoch 10.03.2020 až 13.03.2020 je vyučovanie prerušené z dôvodu prevencie pred možným šírením koronavírusu.